Вернуться к обычному виду

Поздравление главы Администрации с Днем пожилых людей


01.10.2014 Хњрмљтле ололар!
    ЋеЎЎе ысын кЈҐелдљн Халыќ-ара ололар књнњ менљн ќотлайым!
    Бњгњнгњ књндљ, йљмћиљтебеЎЎеҐ ќатмарлы Јџеше осоронда, оло быуын замандаштарыбыЎЎыҐ эш тљжрибљўе, тљрбиљўе, тапќыр аќылы йљш ўљм урта быуындар њсњн мњўим љўљмиљткљ эйљ. Шулай уќ был књн ЋеЎгљ хњрмљт ўљм ўњйњЈ кЈрўљтеЈ, тыућан еребеЎ хаќына башќарћан эштљрегеЎ њсњн оло рљхмљт белдереЈ мњмкинлеге лљ. ЋеЎ рухи ќиммљттљребеЎЎе, йолаларыбыЎЎы ўаќлаусы, йљш быуын њсњн њлгњ булып тораўыћыЎ.
Хњрмљтле олатайЎар, њлљсљйЎљр, бабайЎар, инљйЎљр! ЙљмћиљтебеЎ Јџеше њсњн арымай-талмай башќарћан хеЎмљтегеЎ њсњн хњрмљт кисереп, хаќлы рљЈештљ алћан ялыћыЎЎа балаларыћыЎЎыҐ, ейљн-ейљнсљрегеЎЎеҐ, яќындарыћыЎЎыҐ ўљм тућандарыћыЎЎыҐ изгелеген кЈреп, иџљнлектљ-ўаулыќта, бљрљкљтле тормошта, ауырымай-ўыЎланмай йљшљргљ насип булўын! ТормошоћоЎЎа ќояшлы ўљм шатлыќлы књндљр мњмкин тиклем кЈберљк булўын!


Возврат к списку