Вернуться к обычному виду

Поздравление главы Администрации с Днем Республики


11.11.2014 Хњрмљтле райондаштар!
ЋеЎЎеҐ барыћыЎЎы ла тњп дљЈлљт байрамы – Республика књнњ менљн ихлас  ќотлайым!
Республика књнњ тыућан яћыбыЎЎыҐ уҐыштары њсњн хаќлы рљЈештљ ћорурлыќ тойћолары, килљўе књнгљ ышаныс тыуЎыра.
        КЈп миллљтле халыќтыҐ Јткљнен ўљм бњгњнгњўњн берлљштергљн, бай мљЎљни мираџ ўљм ќабатланмаџ тњџкљ эйљ булћан республикабыЎ ўљр бер гражданыныҐ тормош сифатын кЈтљреЈгљ йЈнљлтелгљн бихисап социаль-иќтисади программаларЎы ышаныслы бойомћа ашыра. Ата-бабалар тљжрибљўен, йолаларын  ЈЎлљштереп, беЎ баўалап бњткњўњЎ тњп байлыћыбыЎ – татыулыќ ўљм халыќ именлеген ўаќлауЎы арттырыу буйынса улар алдында яуаплыбыЎ.
Килљсљктљ лљ беЎ ЋеЎЎеҐ менљн район ўљм республика мљнфљћљтендљ ауылдарыбыЎЎы тњЎњклљндереЈ, тњйљгебеЎЎе, боронћо ўљм гЈзљл еребеЎЎе яќшыртыу тљҐгљлендљ ныќышмалы эшлљрбеЎ, тип ышанам.
Мљртљбљле байрам кЈҐелдљрегеЎЎљ яќты нур булып балќыўын. ЋеЎгљ ныќлы ўаулыќ ўљм артабан да изге эштљрегеЎ, уҐыштарыћыЎ менљн тыућан районыбыЎЎыҐ данын арттырыуыћыЎЎы телљйем!


Возврат к списку